Sàng Kîn Làm 生根藍

音樂人 臺北市

Lo̍k thi sàng kîn, sâng sâng iù lip
落地生根,聲聲有力
tshi tshai ngìn sîm, nàn set thai si̍p
自在人心,藍色大輯
iù vóng mòo hi, sìm sîi tòo li
有往無去,心思多慮
kùng thoo iù lî, mok sèu mok ki̍p
公道有理,莫憂莫急

…查看更多
  • 音樂

    0

  • 粉絲

    0

  • 追蹤中

    0