According to your device's language settings, we also offer English (Global).
母湯 Please, don't
母湯 Please, don't

母湯 Please, don't

Alternative茹毛飲血

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

母湯 Please, don't

母湯 Please, don't

打倒三明治 Sandwich fail
打倒三明治 Sandwich fail

  • Song of the Day

  • 編輯推薦


發布時間 2020-10-07


介紹

░ 打倒三明治首張專輯///*茹毛飲血
✦實體專輯底加
https://reurl.cc/MAeWD4
✦專輯串流全平台
https://lnkfi.re/SandwichFail_LifeOfSavage
✦母湯 Live Video
https://youtu.be/hVQmzVdDx9Q

??追蹤打三
✦IIIIIIIIIIIIGGGGG
https://www.instagram.com/sandwich_fail/
✦FFFFFFBBBBB
https://www.facebook.com/sandwichfail

...查看更多 收合

歌詞

不知怎麼說 那個時候
毋知按怎講 彼个時陣
m̄ tsai án-tsuánn káng hit ê sî-tsūn

不知怎麼哭出聲
毋知按怎哭出聲
m̄ tsai án-tsuánn háu tshut-siann

我不知 我不知 日子是要怎麼走
我毋知 我毋知 日子是袂按怎行
guá m̄ tsai guá m̄ tsai li̍t-tsí sī bē án-tsuánn kiânn 

不能說出口 那個故事
毋通講出喙 彼个故事
m̄-thang káng tshut tshuì hit ê kòo-sū

不能忘記 是誰 是誰待在我們的身邊
毋通放袂記 是啥人 是啥人踮佇阮的身軀邊
m̄-thang hòng bē-kì sī siánn-lâng sī siánn-lâng
tiàm tī guán ê sin- khu pinn

你明明就知道 賭下去就拿不回來
你明明就知影 跋落就提袂轉來
lí bîng-bîng tō tsai-iánn
pua̍h lo̍h tō the̍h bē tńg--lâi

山洞的聲音 傳來是我們的過去
磅空的聲音 傳來是咱的過去
pōng-khang –ê siann-im
thuân-lâi sī lán ê kuè-khì

橋頭上刺有我們的名字
橋仔頭頂刺有咱的名字
Kiô-á-thâu tíng tshiah ū lán ê miâ-jī

青春已經快要逝去
青春已經咧欲過去
tshing-tshun í-king teh-beh kuè-khì

我們將生命都留給它
阮將性命攏留給它
guán tsiong sènn-miā long lâu

太陽會下山 石頭也會爛
日頭會落山 石頭嘛會爛
ji̍t-thâu ē lo̍h-suann tsio̍h-thâu mā ē nuā

時間會按耐得住我們的心聲
時間會按捺阮的心聲
sî-kan ē ām nāi guan ê sim-siann

啦~弄丟的心 我沒有出息
啦~ 拍去的心 我無出脫
lah~ phah-kìnn ê sim
guá bô tshut-thuat

不能枉費這些寂寞的眼淚
毋通枉費這寂寞的目屎
m̄-thang óng-huì
tse tsi̍k-bo̍k ê ba̍k-sái

啦~世界依然不會改變
啦~世界猶原袂改變
lah~sè-kài iu-guân bē kái-piàn

不能破碎我們一起做的夢
毋通破碎咱做伙做的夢
m̄-thang phò-tshuì
lán tsò-hué bîn ê bāng

...查看更多 收合