03 萬千花蕊慈母悲哀(Album ver.)
03 萬千花蕊慈母悲哀(Album ver.)

03 萬千花蕊慈母悲哀(Album ver.)

RockMEmento·MORI

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

03 萬千花蕊慈母悲哀(Album ver.)

03 萬千花蕊慈母悲哀(Album ver.)

珂拉琪 Collage
珂拉琪 Collage

  • 編輯推薦


發布時間 2021-12-22


介紹

作詞作曲 Compose & Lyric/王家權 Hunter Wang
編曲 Arrange/珂拉琪 Collage

主唱 Vocal/夏子 Natsuko
電吉他 Electric Guitar /王家權 Hunter Wang
合唱 Chorus/珂拉琪 Collage

客座樂手 Guest Player
貝斯 Bass /程杰

錄製與混音 Record & Mix/柯拓名(小名)Ming Ke
錄音助理 Assistant Engineer:于世政 Yu Shih Cheng@Lights Up Studio
錄音室 Recording Studio /地下怪獸錄音室 Indie Monster Studio、Lights Up Studio

母帶後期處理工程師 Mastering Engineer / Brian Elgin
母帶後期處理錄音室 Mastering Studio / Resident Studio 這家錄音室

插圖 Art/夏子 Natsuko
台語歌詞顧問 Lyrics Supervisor/李勤岸 Lí Khîn-huānn

...查看更多 收合

歌詞

下晡 一个人踮厝內
Ē-poo, tsi̍t ê lâng tiàm tshù-lāi
西北雨 沃澹窗外的衫
Sai-pak-hōo, ak-tâm thang-guā ê sann
外口的人 猶未轉來
Guā-kháu ê lâng iah-buē tńg--lâi
戇戇咧等 戇戇攑一支雨傘
Gōng-gōng--leh tán, gōng-gōng gia̍h tsi̍t ki hōo-suànn

為你 幾若擺睏袂去
Uī lí, kuí-nā pái khùn bē khì
全世界 揣袂著你的形影
Tsuân-sè-kài, tshuē bē tio̍h lí ê hîng-iánn
凡勢 會當共你放捒
Huān-sè, ē-tàng kā lí pàng-sak
氣身惱命 我哪會攏無要無緊
Khì-sin-lóo-miā, guá ná-ē lóng bô-iàu-bô-kín

踮遮規暝 看電火閃爍
Tiàm tsia kui-mê, khuànn tiān-hué siám-sih
我踮遮等待 拍無去的人
Guá tiàm tsia tán-thāi, phah-bô--khì ê lâng
聽厝內的聲 聲聲佇咧吼
Thiann tshù-lāi ê siann, siann-siann tī-leh háu
我踅來踅去 思念火燒房間
Guá se̍h-lâi-se̍h-khì, su-liām hué sio pâng-king

袂開的花 無欲轉來的人
Buē khui ê hue, bô beh tńg--lâi ê lâng
美麗的你啊 想著你彼當時 攑懸你的旗仔
Bí-lē ê lí--ah, siūnn tio̍h lí hit-tong-sî, gia̍h kuân lí ê kî-á
路邊的話 滿街路雨紛飛
Lōo-pinn ê uē, muá ke-lōo hōo hun-hui
時代的變卦 孤單的我一个人 問天也毋捌
Sî-tāi ê piàn-kuà, koo-tuann ê guá tsi̍t ê lâng, mn̄g thinn iā m̄-bat

手內啥物攏無 只賰我欲予你的愛
Tshiú lāi siánn-mih lóng bô, tsí tshun guá beh hōo lí ê ài
有血有肉的人 煞下落不明
Ū hueh ū bah ê lâng, suah hē-lo̍h-put-bîng

共你的 記持啊 囥佇我的心內
Kā lí ê kì-tî--ah, khǹg tī guá ê sim-lāi
騎你的 白馬啊 行你欲行的路
Khiâ lí ê pe̍h-bé--ah, kiânn lí beh kiânn ê lōo
風吹來 花落塗 點一欉香祈求
Hong tshue lâi, hue lo̍h-thôo, tiám tsi̍t tsâng hiunn kî-kiû
(南無觀世音菩薩)
(Lâm-bû-kuan-sè-im-phôo-sat)

若準講你 算著這齣悲劇
Nā-tsún kóng lí, sǹg tio̍h tsit tshut pi-kio̍k
你敢會看顧 紲落來伊頭前 彼逝歹行的路
Lí kám ē khuànn-kòo, suà--lo̍h-lâi i thâu-tsîng, hit tsuā pháinn kiânn ê lōo
夢中的我 看你沓沓仔行
Bāng-tiong ê guá, khuànn lí ta̍uh-ta̍uh-á kiânn
牽你的亡魂 有一工咱做伙 轉去彼个所在
Khan lí ê bông-hûn, ū tsi̍t kang lán tsò-hué, tńg-khì hit ê sóo-tsāi

我 蔫去的愛(規路攏是)
Guá, lian-khì ê ài(Kui-lōo lóng sī)
佮你 恬去的心(你)
Kah lí, tiām--khì ê sim(lí)
佇這烏暗時代(佇這烏暗時代)
Tī tse oo-àm sî-tāi(Tī tse oo-àm sî-tāi)
是有緣無份(想欲講出)
Sī ū-iân bô-hūn(Siūnn beh kóng-tshut)

寫袂了的批(的)
Siá bē liáu ê phue(ê)
佮講袂煞的話(奈何)
Kah kóng bē suah ê uē(Nāi-hô)
(亻因) 開袂完的銃(開袂完的銃)
In khui bē uân ê tshìng(Khui bē uân ê tshìng)
看人去樓空(火烌猶在)
Khuànn lâng-khì lâu-khang(Hué-hu iû-tsāi)

雨 微微仔落
Hōo, bî-bî-á lo̍h
天 微微仔光
Thinn, bî-bî-á kng
看你 微微仔笑
Khuànn lí, bî-bî-á tshiò
後世人再會
Āu-sì-lâng tsài-huē

...查看更多 收合


kanitaiji66

聽一次掉一次淚~

吼腔一出彷彿看到觀音轉化為焦面鬼王!

Miffy0620

我的入坑曲,這版我也好喜歡,佛號後那part主歌變的更有power 如同前面焦慮等待著重要的人但在佛號後那part,彷彿得知不幸,在佛堂前捻香祈禱剎那間不幸的畫面出現在眼前,不禁語帶悲淒的問上天,接著在默默的睡著,夢中欲追上對方,但對方已若隱若現的微笑消失,初醒後只能平靜的看著照片悠悠的道別。

整首最吸我的地方是夏子溫柔而堅定的聲音述說著一段悲劇故事.... 若靜下心來聆聽
真會忍不住進入情緒落淚

wong_ting_ho

有人聽得出這個版本有什麼差別嘛?我是木耳