hi ngi it phien mak thien (許你一片麥田)demo
hi ngi it phien mak thien (許你一片麥田)demo

hi ngi it phien mak thien (許你一片麥田)demo

Rock0?Demo all demo

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

hi ngi it phien mak thien (許你一片麥田)demo

hi ngi it phien mak thien (許你一片麥田)demo

siàu-lú khah-lah/少女卡拉
siàu-lú khah-lah/少女卡拉

  • Song of the Day

  • 編輯推薦


發佈時間 2018-02-15


介紹

“I was sort of crying. I don't know why. I put my red hunting hat on, and turned the peak around to the back, the way I liked it, and then I yelled at the top of my goddam voice, ‘Sleep tight, ya morons!’”
她在臉書上這樣寫著。

“Run away with me and drive up to Massachusetts and Vermont and live in a log cabin.”
而她這麼回應她。

金黃麥浪,陣陣漣漪,希望有一天我們都能自由。

...查看更多 收合

歌詞

(許你一片麥田)
詞:李唯聆、tí ka N̂g
曲:tí ka N̂g

Kîm vòng ma̍k long chhṳn chhṳn súi-vùn
金黃麥浪 陣陣水紋
ngì tén yén hi, yû ngì ke sṳ̂n-yáng
你等遠去 有你个身影
Ngài chhai fù-piên seú vuk tén ngì
我在湖邊小屋等你
tan ngì
等你
hí ên teû yit-phién ma̍k-thièn
許恩兜一片麥田

cheú-a cheú-pâ seu-ngièn seu-ńg
走a走pa 少年少女
cheú-a cheú-pâ cheú vông sṳ̀-thoi tûi a
走a走pa 走往時代追呀
má ngìn hí ên teû yit phien ma̍k thièn
麼人許恩兜一片麥田

Kîm vòng ma̍k long chhṳn chhṳn súi-vùn
金黃麥浪 陣陣水紋
ngì tén yén hi,
你等遠去 揪个人有無噭阿

你在湖邊小屋等我
tan
等我
我著著在一片麥田

cheú-a cheú-pâ seu-ngièn seu-ńg
走a走pa 少年少女
cheú-a cheú-pâ cheú vông sṳ̀-thoi tûi a
走a走pa 走往時代追呀
má ngìn hí ên teû yit phién ma̍k thièn
麼人許恩兜一片麥田

cheú-a cheú-pâ seú-ngièn seú-ńg
走a走pa 少年少女
cheú-a cheú-pâ cheú vông sṳ̀-thoi tûi a
走a走pa 走往時代追呀
má ngìn hí ên teû yit phién ma̍k thièn
麼人許恩兜一片麥田
khieu tó yá khiùn pên-kông
揪著這群奔向崩崗

Kîm vòng ma̍k long chhṳn chhṳn súi-vùn
金黃麥浪 陣陣水紋
ngì tén yén hi
你等遠去
yû ngì ke sṳ̂n-yáng
有你个身影
Ngài chhai fù-piên seú vuk tén ngì
我在湖邊小屋等你
tan ngì
等你
hí ên teû yit-phién ma̍k-thièn
許恩兜一片麥田

...查看更多 收合


留言

Maoyu・2 年前

帥欸~有深度的編曲,忍不住音量ㄧ直往上調!