hi ngi it phien mak thien (demo)

專輯 Demo all demo
分類 Rock
發佈 2018 年 2 月 15 日
播放次數

0


喜歡

0


獲獎紀錄
  • 編輯嚴選
  • Song of The Day

播放

(許你一片麥田)
詞:李唯聆、N̂g tí ka
曲:N̂g tí ka

Kîm vòng ma̍k long chhṳn chhṳn súi-vùn
金黃麥浪 陣陣水紋
ngì tén yén hi, yû ngì ke sṳ̂n-yáng
你等遠去 有你个身影
Ngài chhai fù-piên seú vuk tén ngì
我在湖邊小屋等你
tan ngì
等你
hí ên teû yit-phién ma̍k-thièn
許恩兜一片麥田

cheú-a cheú-pâ seu-ngièn seu-ńg
走a走pa 少年少女
cheú-a cheú-pâ cheú vông sṳ̀-thoi tûi a
走a走pa 走往時代追呀
má ngìn hí ên teû yit phien ma̍k thièn
麼人許恩兜一片麥田

Kîm vòng ma̍k long chhṳn chhṳn súi-vùn
金黃麥浪 陣陣水紋
ngì tén yén hi,
你等遠去 揪个人有無噭阿

你在湖邊小屋等我
tan
等我
我著著在一片麥田

cheú-a cheú-pâ seu-ngièn seu-ńg
走a走pa 少年少女
cheú-a cheú-pâ cheú vông sṳ̀-thoi tûi a
走a走pa 走往時代追呀
má ngìn hí ên teû yit phién ma̍k thièn
麼人許恩兜一片麥田

cheú-a cheú-pâ seú-ngièn seú-ńg
走a走pa 少年少女
cheú-a cheú-pâ cheú vông sṳ̀-thoi tûi a
走a走pa 走往時代追呀
má ngìn hí ên teû yit phién ma̍k thièn
麼人許恩兜一片麥田
khieu tó yá khiùn pên-kông
揪著這群奔向崩崗

Kîm vòng ma̍k long chhṳn chhṳn súi-vùn
金黃麥浪 陣陣水紋
ngì tén yén hi
你等遠去
yû ngì ke sṳ̂n-yáng
有你个身影
Ngài chhai fù-piên seú vuk tén ngì
我在湖邊小屋等你
tan ngì
等你
hí ên teû yit-phién ma̍k-thièn
許恩兜一片麥田

“I was sort of crying. I don't know why. I put my red hunting hat on, and turned the peak around to the back, the way I liked it, and then I yelled at the top of my goddam voice, ‘Sleep tight, ya morons!’”
她在臉書上這樣寫著。

“Run away with me and drive up to Massachusetts and Vermont and live in a log cabin.”
而她這麼回應她。

金黃麥浪,陣陣漣漪,希望有一天我們都能自由。